بعد از ترک سیگار

بعد از ترک سیگار چه احساسی خواهم داشت؟

• اشتیاق سیگار خواهید داشت.

• بسیار احساس گرسنگی خواهید داشت

• معمولاً سرفه خواهید کرد.

• به سردردهایی دچار خواهید شد.

• در تمرکز کردن مشکل خواهید داشت.

• دارای یبوست خواهید بود.

• بسیار احساس خستگی خواهید کرد

• دارای گلو درد خواهید بود

• برای خوابیدن دارای مشکل خواهید بود.

اگرچه علایم ترک در اولین زمان‌های بعد از ترک سیگار، بیشترین قوت را خواهند داشت، آن‌ها به سرعت بهبود پیدا کرده و در عرض چند هفته ناپدید خواهند شد.