بعد از چه مدتی از ترک سیگار، سودهای آن را برای ما نمایان خواهند شد؟

بعد از چه مدتی از ترک سیگار، سودهای آن را برای ما نمایان خواهند شد؟
بعد از 20 دقیقه از سیگار نکشیدن
• فشار خون و ضربان قلب شروع به کاهش یافتن می‌کنند.

• گردش خون و دمای دستان و پای شما شروع به افزایش پیدا کردن می‌کنند.

بعد از 12 ساعت از سیگار نکشیدن
• سطح منواکسید کربن در خون شما به سطح معمول باز می‌گردد.

بعد از 2 تا 3 هفته از سیگار نکشیدن
• احتمال حمله قلبی شما کاهش پیدا می‌کند
• کارکرد ریه‌های شما بهتر خواهد شد

بعد از یک تا نه ماه سیگار نکشیدن
• سرفه کردن و تنگی نفس کاهش پیدا می‌کنند.

بعد از یک سال سیگار نکشیدن
• ریسک بیماری قلبی شما به نصف یک فرد سیگاری کاهش پیدا می‌کند

بعد از 5 تا 15 سال سیگار نکشیدن
• ریسک سرطان‌های دهان، گلو یا مری برای شما به نصف یک فرد سیگاری کاهش پیدا می‌کند.

بعد از 10 سال سیگار نکشیدن
• ریسک مرگ شما به دلیل سرطان ریه تقریباً به نصف یک فرد سیگاری کاهش پیدا می‌کند
• ریسک دیگر سرطان‌ها، شامل سرطان‌های مثانه، حنجره، کلیه، و پانکراس، برای شما کاهش پیدا می‌کند.

بعد از 15 سال سیگار نکشیدن
• ریسک بیماری قلبی شما تا سطح یک فرد غیر سیگاری کاهش پیدا می‌کند