هر عاملی که حساسیت یا آلرژی ایجاد کند بطور ساده می توان آلرژن نامید که هر ماده ای چه درون زاد وچه برون زاد چه انکه در هوا طبیعت چه در غذا ها وداروها وچه مواد صنعتی وشیمیایی وخلاصه هر ماده ای بالقوه توانایی تحریک سیستم ایمنی دارد پس هر ماده ای می تواند در گستره ملیاردها نفر بشر حساسیت درست کند هرچند که به طور تجربی ودر عمل متوجه شده ایم که تعداد مواد آلرژن در هر حیطه ای موارد مشخصی هستند وابنکه یک فرد از هر حیطه الرژنی به چند تا از آنها حساسیت داشته باشد بستگی به میزان ژنتیک به ارث برده وطول مدت بیماری وتماس هر چه بیشتر با این مواد شرایط روحی روانی عادات غذایی ومنطقه جغرافیایی سکونت وسن وسال وجنس ونژاد و..... ربط دارد ولی به ندرت کسی یافت می شود که در هیچ شرایطی شانس آلرژی نداشته باشد هرچند در زندگی معمولی ثلث افراد عملا بیمار میشوند ودر طول بیماری هر نوبت از آلرژن های یک حیطه بیشتر صدمه می خورند خلاصه تک آلرژنی ویک حالت ثابت از یک بیماری مشخص در آلرژی ها بسیار نادر است  عوامل مختلف در ایجاد آلرژی در هر مقطعی موثر هستند به اشاراتی به شایع ترین های هر دسته می پردازیم که در زیر می توانید با کلیک بر روی هر یک با آنها آشنا شوید.