خرداد 1397

هفته 10

7:30-15:00

7:30-15:00

7:30-15:00

7:30-15:00

7:30-15:00

-

-

وضعیت

  • 05 خرداد - هفته جهانی تیروئید
  • 06 خرداد - هفته جهانی تیروئید
  • 07 خرداد - هفته جهانی تیروئید
  • 08 خرداد - هفته جهانی تیروئید
  • 09 خرداد - هفته جهانی تیروئید
  • 10 خرداد - هفته جهانی تیروئید- روز جهانی بدون دخانیات- هفته جهانی سلامت مردان
  • 11 خرداد - هفته جهانی سلامت مردان