مهر 1396

هفته 27

01 مهر

02 مهر

03 مهر

04 مهر

05 مهر

06 مهر

07 مهر

7:30-15:00

7:30-15:00

7:30-15:00

7:30-15:00

7:30-15:00

  • 05 مهر - شکست حصر آبادان
  • 07 مهر - روز بزرگداشت فرماندهان دفاع مقدس